Stypendia unijne dla uczniów

Region

Już po raz trzeci uczniowie z Mazowsza będą mogli ubiegać się o stypendia unijne. Wnioski będzie można składać do 25 czerwca. W tym roku stypendia otrzyma około 500 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na pomoc unijną w wysokości 380 zł miesięcznie może liczyć zdolna młodzież, pochodząca z niezamożnych rodzin.

W ubiegłym roku o stypendium ubiegało się aż 550 uczniów. Otrzymało je 417 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. W tym roku na stypendia zarezerwowano ponad 2,6 mln zł. Całość środków finansowych na realizację projektu stypendialnego pochodzi z funduszy unijnych i wynosi ok. 15 mln zł.

O stypendia będą mogli ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września br. do 31 sierpnia 2011 r. Jego łączna kwota wyniesie 4 560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać około 500 stypendiów.
 Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także opiekun lub nauczyciel stypendysty. Wyniesie ono 700 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie, bowiem pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne stypendysty, prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczniów.

O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, którzy spełnią, co najmniej jeden z poniższych warunków:
·    ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2007/2008 – 2009/2010, otrzymali co najmniej 36 punktów;
·    z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2006/07 – 2009/10, otrzymali, co najmniej 46 punktów;
·    w roku szkolnym 2009/10 są laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu, co najmniej wojewódzkim;
·    w roku szkolnym 2009/10 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów;
·    uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/10, na poziomie nie niższym niż 5,1;
·    uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub technicznych/zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2009/10,na poziomie nie niższym niż 5,33.

Jednocześnie muszą uzyskać min. 10 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium – podpisanego przez pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego – w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2009/2010. Do wniosku należy dołączyć:
·    1 z dwóch egzemplarzy indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia;
·    3 egzemplarze projektu umowy stypendialnej;
·    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia naukowe ucznia oraz dochód rodziny ucznia, w tym orzeczenie o niepełnosprawności dziecka w rodzinie, jeśli taka sytuacja ma miejsce;
·    zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia/rodziców/ucznia opiekuna prawnego oraz oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium, pojawi się na portalu internetowym „Mazowsze – stypendia dla uczniów” najpóźniej 23 września 2010 r. Uczniowie, którzy otrzymali stypendium muszą potwierdzić chęć uczestnictwa w projekcie do 30 wrzenia 2010 r.

W dniach 21 maja – 9 czerwca br. odbędą się specjalne spotkania informacyjne, dotyczące zasad, warunków oraz trybu przyznawania i wypłacania stypendiów unijnych dla uczniów. Omówione zostaną także doświadczenia z poprzednich lat realizowania programu. Mogą wziąć w nich udział przedstawiciele organów prowadzących gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, Delegatur Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Delegatur UMWM.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium można znaleźć na stronie www.mazovia.pl, w zakładce Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów lub pod adresem www.stypendia.oeiizk.waw.pl.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM pod numerami telefonu: 22 5979 429, 59 79 444, 59 79 448 oraz 59 79 449.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.

jacuzzi ogrodowe