Władza nad sołtysem

Region

Gminy mają za dużą władzę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem sołectw – uważa grupa posłów PiS. Inne zdanie w tej sprawie ma jednak MSWiA.

Zdaniem parlamentarzystów, którzy zgłosili do rządu interpelację w tej sprawie, ustawa o samorządzie gminnym w sposób zbyt ogólnikowy określa zasady działania jednostek pomocniczych – sołectw, osiedli i dzielnic, pozostawiając w tym względzie wolną rękę gminom.

Jak podkreślają posłowie, zdarza się, że lokalne animozje uniemożliwiają tworzenie tych jednostek, ponadto rutyną staje się zaniechanie zwoływania zebrań wyborczych na przestrzeni kilku lat, a nawet kadencji.

Konieczności zmiany obowiązujących regulacji nie widzi jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak podkreślił w odpowiedzi na poselskie sugestie wiceszef resortu Tomasz Siemoniak, do ministerstwa nie wpływają informacje na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych w gminach.

Wiceminister przypomina także, że podstawową jednostką podziału terytorialnego państwa jest gmina, która uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą jej w ramach ustaw część zadań wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, administracja zdecentralizowana samodzielnie decyduje o swojej strukturze wewnętrznej, samodzielnie realizuje przekazane jej zadania i odpowiada za ich realizację.

Tomasz Siemoniak wyjaśnia też, że ma podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, gmina jest  samodzielna w decydowaniu o tym, czy w ogóle utworzyć jednostki pomocnicze i jakie oraz czy utworzyć je na całym obszarze gminy, czy też tylko na jej części. Ponadto, jednostki pomocnicze nie mają charakteru wyodrębnionych ustawowo związków samorządowych, nie stanowią odrębnych korporacji i nie mają osobowości prawnej.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłom przysługuje prawo złożenia interpelacji skierowanej do premiera lub innego członka rządu w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 21 dni od momentu otrzymania.

Interpelację w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących kwestie powoływania i funkcjonowania jednostek pomocniczych w gminach złożyli wspólnie Anna Paluch, Marek Polak i Michał Wojtkiewicz.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.