Prawidłowe użytkowanie węży przemysłowych

Art. Sponsorowany

Węże przemysłowe, które są szeroko stosowane w wielu branżach, w których istotne znaczenie ma transfer mediów (tak płynnych, jak i sypkich czy gazowych), stanowią ważne ogniwo procesów zarówno produkcyjnych, jak i transportowych. Prawidłowe ich użytkowanie jest gwarantem nie tylko skuteczności działań i ich powodzenia, ale również bezpieczeństwa pracowników, otoczenia oraz środowiska. Na czym jednak owo prawidłowe użytkowanie polega?

Mówiąc o odpowiednim korzystaniu z rozwiązań, jakie dają nowoczesne węże przemysłowe, mamy na myśli szereg czynników, od których ono zależy. W tej materii trudno jest wyrazić jedną główną zasadę, która ujednolici system użytkowania węży. Znaczenie będą miały tu bowiem takie kwestie jak:

– sposób montażu węży,
– informacje od producentów oraz zalecenia dla operatorów,
– systematyczna kontrola wizualna węży,
– odpowiednie ich przechowywanie,
– regularne czyszczenie,
– konserwacje,
– używanie węży zgodnie z ich przeznaczeniem,
– badania i kontrole hydrostatyczne,
– a nawet umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą stosowanie węży przemysłowych.

Wszystkie te aspekty – jeśli wdrażane są w zgodzie z zasadami, zaleceniami i normami – pozwolą prawidłowo stosować węże przesyłowe w przemyśle, a co za tym idzie – zapewnić bezpieczeństwo procesów.

Sposób montażu węży przemysłowych

Dbałość o odpowiednie użytkowanie węży przemysłowych rozpoczyna się już na etapie ich montażu. Niezależnie od tego, kto owego montażu dokonuje (czy jest to pracownik firmy wykorzystującej węże, czy też przedstawiciel dostawcy), wszelkie instrukcje i zalecenia producenta powinny być przestrzegane. Mowa tu nie tylko o kolejności i sposobie mocowania poszczególnych elementów, ale również o uniwersalnym programie STAMPED, który klasyfikuje kluczowe kwestie związane z wyborem i montażem węży.

Wymagania STAMPED możemy rozpisać następująco:

S (Size) – rozmiar węża (a więc jego średnica wewnętrzna oraz długość),

T (Temperature) – maksymalna i minimalna temperatura przesyłanej substancji,

A (Application) – zastosowanie dla węża,

M (Material Conveyed, Hours Per Day) – typ transferowanego medium, a także dzienny czas przesyłu,

P (Pressure) – maksymalne i minimalne ciśnienie podczas przesyłu substancji,

E (Ends) – zakończenia węża,

D (Delivery) – czyli termin dostawy węża, a co za tym idzie – przybliżony termin jego montażu.

Program STAMPED pozwala uporządkować wszystkie najważniejsze kwestie związane z montażem węży przemysłowych oraz umożliwia jego późniejszą weryfikację.

Użytkowanie węży przemysłowych w pracy

Choć zgodny z wytycznymi montaż węża jest kwestią fundamentalną, to największy wpływ na jego prawidłowe użytkowanie oraz bezpieczeństwo pracowników i otoczenia, mają jego operatorzy, a więc osoby, które bezpośrednio z całym narzędziem przesyłowym będą pracowały.

Wewnątrz instrukcji i manualów tworzonych zarówno przez producentów węży, jak i ich dostawców, znaleźć można szereg wytycznych do pracy z wężami, których operatorzy powinni przestrzegać.

Najważniejsze z nich mówią, że:

– należy zawsze kontrolować ciśnienie robocze i nie dopuszczać do przekroczenia jego określonych maksymalnych wartości,
– nie należy korzystać z przewodów uszkodzonych, a przed pracą należy sprawdzić ich stan,
– przy pracy należy brać pod uwagę oznaczenia nadrukowane na wężu,
– należy kontrolować typ substancji, którą chcemy transferować, i weryfikować, czy dany wąż (oraz jego złącza) nadają się do kontaktu z nią (w tym celu poleca się korzystanie z Tabeli Odporności Chemicznej),
– przed pracą należy kontrolować prawidłowe umiejscowienie złączy i ich stan,
– podczas pracy nie należy dopuszczać do zagięć węża, zaciśnięć, itd. (mogę one doprowadzać do uszkodzeń przewodów, a co za tym idzie – nawet wycieków),
– należy dostosowywać konfiguracje węża oraz złącza do konkretnych prac (np. do pracy przy cysternach),
– należy pamiętać o oszczędnym użytkowaniu węża w kontekście zużywania jego warstw wewnętrznych (pozwoli to wydłużyć jego żywotność),
– przed rozpoczęciem faktycznych prac powinno się przeprowadzić próby w zbliżonym do docelowego środowisku, by móc przewidzieć, jak wyglądać będzie transfer w potencjalnych trudnych warunkach pracy,
– należy stosować się do zasad związanych z określonymi maksymalnymi i minimalnymi wartościami temperatury przesyłanych substancji,
– należy zawsze podczas pracy mieć ubraną odzież ochronną.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli prawidłowo i skutecznie używać węży przemysłowych i zminimalizować ryzyko awarii, a co za tym idzie – zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracowników i środowiska.

Regularne kontrole, przeglądy i naprawy węży

Istotnym elementem dbania o dobry stan techniczny węży przemysłowych są regularne kontrole, przeglądy oraz naprawy i konserwacje. Mowa tu zarówno o kontrolach przeprowadzanych w określonych odstępach czasowych, jak i o codziennym sprawdzaniu stanu technicznego przewodów i złączeń. Najprostszą formą takiego sprawdzania jest weryfikacja wizualna, a więc wzrokowa ocena przewodów i złączy. Poza tą są jeszcze inne formy przeglądów – na przykład badania i kontrole hydrostatyczne.

Aby utrzymać węże przemysłowe w dobrym stanie technicznym, należy nie tylko dokonywać systematycznych przeglądów, ale również przechowywać je w odpowiednich warunkach, gdzie nie będą narażone na destrukcyjne działanie warunków zewnętrznych (takich jak niekorzystne temperatury, wilgoć czy uszkodzenia mechaniczne). Dodatkowo należy również regularnie czyścić węże, stosując do tego odpowiednie preparaty.

Jakie zagrożenia niesie nieprawidłowe użytkowanie węży przemysłowych?

Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa, nieprawidłowe użytkowanie węży przemysłowych, złe praktyki ich przechowywania, niedokonywanie przeglądów i konserwacji, niedokładne ich czyszczenie, stosowanie niedopasowanych do potrzeb węży i złączeń czy też używanie do montażu nieoryginalnych, niekompatybilnych części może mieć fatalne skutki zarówno pod kątem skuteczności działania przewodów, jak i bezpieczeństwa pracy.

Nieprawidłowy montaż węży, pęknięte przewody czy źle umiejscowione złącza mogą prowadzić do wycieków, co może okazać się bardzo niebezpieczne w przypadku transferu substancji toksycznych i łatwopalnych.

Niedopasowanie typu węża do przesyłanego medium może skutkować zniszczeniami przewodów i również skutkować wyciekami.

Tragiczne w skutkach może mieć również niedokładne czyszczenie węży – zwłaszcza, gdy mówimy o transferze produktów spożywczych.

A to tylko niektóre z przykładów skutków niestosowania się do wytycznych. Edukacja pracowników w tym zakresie jest kluczowa i powinna być traktowana pierwszorzędnie. W tej jak i innych kwestiach związanych z wężami przemysłowymi szerokim wsparciem służy MMR Group MediaTransfer.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.