Regulamin konkursu

Uncategorized

Regulamin konkursu

§1. Zasady ogólne
1. Organizatorem Konkursu (dalej Konkurs) jest firma Myprincess s.c. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości w serwisie Instagram na profilu Myprincess.
2. Dane firmy będącej Organizatorem Konkursu: Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
3. Właścicielem konta „MP” jest Organizator.
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:
a) imienia i nazwiska – na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;
b) danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) – na potrzeby wysłania głównej nagrody.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych
W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: biuro@myprincess.pl
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków, zwany dalej jako „MP”.
Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości mailowej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane:
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane:
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu.
Twoje prawa w stosunku do danych osobowych:
Zgodnie z RODO – masz prawo:
otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez MP Twoich danych osobowych oraz ich kopię,
przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Możesz także żądać:
sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;
usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.
Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres biuro@myprincess.pl
pocztą tradycyjną na adres: Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Słownik pojęć
1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie na profilu MP na Instagramie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.
2. Organizator Konkursu – Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków

§4. Zasady Konkursu
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.10.2020 r. oraz kończy w dniu 21.10.2020 r. o godzinie 23:59 i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).
Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.
W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.
Posiadanie profilu osobowego na portalu Instagram zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.
Zadanie konkursowe polega na zostawieniu komentarza pod 2 dowolnie wybranymi siebie postami na profilu organizatora konkursu oraz odpowiedzeniu na pytanie: Czy Twoja córeczka woli spódniczkę czy legginsy?
Użytkownik, biorąc udział w konkursie zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez Uczestnika nie swoich treści. Osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym i innymi postami na profilu jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia udziału w Konkursie będą weryfikowane przez powołane do tego jury.
Spośród wszystkich osób biorących udział w konkursie, jury konkursu wybierze dwie osoby, które otrzymają legginsy w kwiaty.
Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska, zostaną opublikowane nie później niż 12 października 2020 roku na profilu https://www.instagram.com/myprincess.pl/?hl=pl Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w poście informującym o wynikach Konkursu na profilu https://www.instagram.com/myprincess.pl/?hl=pl
Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym oznacza zgodę na jego wykorzystanie we wpisie informującym o wynikach Konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
2. Zgłoszenie nie może:
2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych profilu MP,
2.2 zawierać antyreklamy marki MP lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,
2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.
3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§6. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: Myprincess s.c., ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków lub e-mail biuro@myprincess.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.
3. Wymiana produktów w ramach wygranej jest możliwa tylko jednorazowo na ten sam model w innym rozmiarze, jeśli wybrany został zły rozmiar produktu lub na ten sam produkt jeśli zauważono defekt na wcześniej wysłanym produkcie.

§7. Instagram
1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram.com.
2. Portal Instagram.com jest zwolniony przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne
1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Instagramie MP co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Instagram.com.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.